Dạng động từ sau that
Nguyễn Huy Hoàng đã hỏi 2 năm trước

Em chào thầy ạ,

Thầy ơi, ở câu sau em không thấy đáp án nào phù hợp, thầy giải thích thêm giúp em vì sao lại chọn (C) to avoid với câu này với ạ?

The business weekly magazine suggested that ——— shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to shop early.
(A) avoid
(B) avoided
(C) to avoid
(D) avoids

1 Câu trả lời
thầy Duy TOEIC đã trả lời 2 năm trước

Động từ ở chỗ trống là dạng gì thì không phụ thuộc vào that đâu nhé em. Em đừng nhìn vào that rồi đặt câu hỏi “sau that chọn gì?”. Đây là lối suy nghĩ theo công thức, rất rập khuôn. Nó sẽ làm cho em khó tiến bộ.

Thay vào đó, em hãy nhìn vào cấu trúc của cả câu để hiểu được chính xác vai trò của chỗ trống.

Ta biết, that mà nghĩa là “rằng” thì phía sau nó phải là một mệnh đề (chủ ngữ + vị ngữ). Ví dụ:

My father said that my mother will retire.
= Ba tôi nói rằng mẹ tôi sẽ về hưu.

Do đó, trong câu trên, sau that sẽ là một mệnh đề (chủ ngữ + vị ngữ):

…suggested that + mệnh đề
= …đã đề xuất rằng + mệnh đề

Vậy nguyên cả đoạn từ chỗ trống đến hết câu là một mệnh đề:

——— shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to shop early

Ta thấy mệnh đề này bao gồm một động từ ở đầu câu (chỗ trống) và một chủ ngữ (business) + một vị ngữ (should…) sau dấu phẩy. Vậy thì rõ ràng động từ ở chỗ trống không thể điền một vị ngữ nữa, tức là không thể chọn các đáp án (A) avoid, (B) avoided, (D) avoids.

Do đó, đáp án đúng phải là (C) to avoid, là động từ dạng to-V, nghĩa là “để làm gì đó”, để chỉ mục đích cho câu phí sau.

To avoid shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to shop early.
= Để làm gì đó với shipping problems trong…………………………., các business nên encourage….

Tóm lại:

…suggested that to avoid shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to shop early.
= …đã đề xuất rằng để làm gì đó với shipping problems trong…………………………., các business nên encourage….