Test 1 – 138: xét số ít / số nhiều – support

Một trong những cách xét số ít / số nhiều là xem đó có phải danh từ đếm được hay không.

Bình Luận