Bài 10: ví dụ dạng gặp V-ing

Thầy Duy làm 7 câu trong bài thi TOEIC ví dụ cho dạng biết đáp án là danh từ chính mà thấy V-ing trong các đáp án. Thầy sẽ nói qua những mẹo sai lầm như “sau giới từ chọn V-ing” hay “đầu câu chọn V-ing”.


Lời thoại của video:

Chúng ta hãy cùng làm qua một vài ví dụ mà đáp án có V-ing.

Câu 131

Phía trước có A nghĩa là một. Ở sau có chữ of, trong các bài trước dịch nôm na là của, nhưng chữ này nếu bạn muốn dịch cho chuẩn xác hơn thì bạn nên dịch là liên quan đến. Từ giờ trở đi mình sẽ dịch of là liên quan đến. Phía sau thì có has been, đây là động từ to be chia ở hiện tại hoàn thành (đã là gì đó). Vậy thì nguyên chỗ này nghĩa là một cái gì đó liên quan đến cái gì đó thì đã là gì đó. Đây là cụm danh từ, và chỗ trống cuối cụm danh từ phải là danh từ chính. Chúng ta chọn đáp án (D) containers, vì có đuôi -er là danh từ chỉ người. Còn đáp án (B) containingV-ing có thể đóng vai trò danh từ nhưng trong bài trước mình đã nói nó chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt thôi. Rất hiếm khi nó nằm ở vị trí danh từ chính của cụm danh từ. Nên chúng ta dứt khoác phải loại V-ing.

Câu 120

Phía trước có In, nghĩa là trong, còn of là liên quan đến. Ở đây là trong cái gì đó liên quan đến cái gì đó. Thì trong chỗ trống phải là danh từ chính của cụm danh từ. Ở đây rõ ràng chọn đáp án (C) consideration vì có đuôi -tion là một đuôi danh từ. Câu này nhiều bạn làm sai vì chọn đáp án (A) consideringV-ing. Vì thứ nhất, các bạn nghĩ V-ing có thể đóng vai trò là danh từ. Thứ hai, mình biết rất nhiều bạn cứ làm theo mẹo như sau: sau giới từ chọn V-ing. Tức là nó nói khi bạn gặp một giới từ như in/at/on/for thì bạn chọn V-ing ở phía sau. Mẹo này rất thiếu chính xác và bạn đừng áp dụng. Vì như mình đã nói, đây là cụm danh từ và chỗ trống là danh từ chính của cụm danh từ thì dứt khoác không chọn V-ing.

Ở đây nếu bạn muốn dùng V-ing đứng sau giới từ thì phải nói như sau: In considering this job, you must be careful. Câu này thì chọn V-ing được, vì nó có nghĩa là trong việc xem xét công việc này, bạn phải cẩn thận. Lúc này ta mới chọn V-ing sau giới từ và đóng vai trò danh từ. Bạn thấy ngay phía sau nó là cụm danh từ, chứ nó không nằm ở vị trí danh từ chính của một cụm danh từ, không đi trước một giới từ như of ở đây. Cho nên dứt khoác không chọn đáp án (A) mà chọn một danh từ thường điền vào thôi.

Câu 105

Ở phía trước chúng ta có offers là một động từ quan trọng mà ai cũng cần phải biết khi học TOEIC, nghĩa là cung cấp. Chỗ này có nghĩa là cái gì đó cung cấp cái gì đó như là một cái gì đó. Đây là một cụm danh từ nên ở chỗ trống ta phải điền một danh từ chính. Đáp án (C) benefitted là động từ dạng -ed thì không thể làm danh từ nên loại ngay. Đáp án (D) beneficial có đuôi -ial là đuôi tính từ nên chúng ta loại luôn. Còn lại hai đáp án, một số bạn có thể chọn sai vì tưởng V-ing có thể đóng vai trò danh từ, còn đáp án (A) giống động từ thêm -s. Như mình đã nói thì V-ing không đóng vai trò danh từ chính của cụm danh từ nên chúng ta không chọn. Còn đáp án (A) benefits mặc dù nhìn giống động từ nhưng bạn phải biết rằng có nhiều chữ vừa là động từ vừa là danh từ. Mình ví dụ offer là động từ mang nghĩa cung cấp, nhưng danh từ thì nó có nghĩa là lời đề nghị. Hoặc như chữ value: danh từ có nghĩa là giá trị, nhưng động từ có nghĩa là được đánh giá, được trân trọng. Nên ở đây benefits, sau khi loại hết các đáp án kia, thì rất có thể vừa là động từ vừa là danh từ luôn. Cho nên chúng ta chọn đáp án (A).

Câu 110

Phía trước có an nghĩa là một, phía sau có dấu phẩy. Vậy thì chỗ này là một cái gì đó có tính chất gì đó, thì trong chỗ trống hiển nhiên phải là danh từ chính. Động từ dạng -ed như câu (A) là không chọn. Câu (C) là V-ing nên dứt khoác không chọn V-ing để đóng vai trò danh từ chính của cụm danh từ. Bây giờ còn lại hai đáp án, mặc dù nhìn giống động từ nhưng như mình mới vừa nói thì nhiều chữ vừa là động từ vừa là danh từ. Mình loại hai đáp án kia rồi thì rất có thể là hai đáp án này vừa là động từ vừa là danh từ. Ta có thể chọn vào chỗ trống. Bây giờ bạn phân biệt giữa số ít và số nhiều. Ta nhìn ở phía trước có an (là một) thì rõ ràng ở đây phải là số ít. Nên ta chọn (B).

Câu 105

Ở vị trí đầu câu là bắt đầu một cụm danh từ, phía sau là for. Vậy nó có nghĩa là cái gì đó cho cái gì đó (có tính chất gì đó) thì nên được gì đó. Ở đây cần một danh từ. Nhiều bạn làm sai câu này là vì chọn (D) Entering. Vì thứ nhất bạn nghĩ V-ing có thể đóng vai danh từ nên chọn vô luôn. Thứ hai, nhiều bạn làm sai câu này là do thêm một cái mẹo nữa: đầu câu chọn V-ing. Đây lại là một mẹo rất thiếu chính xác nên bạn đừng áp dụng. V-ing có thể đứng đầu câu, đóng vai trò danh từ nhưng chỉ trong những trường hợp đặc biệt. Chỗ trống ở đây là danh từ chính trong một cụm danh từ thì dứt khoác không chọn V-ing.

Vậy đáp án nào là danh từ? Ở đây ta thấy đáp án (B) Entries chuyển sang số ít là Entry (đuôi -y chuyển về số nhiều ra đuôi -ies). Bạn thấy đuôi này có tr- + -y nên là đuôi danh từ. Những chữ có đuôi -y rất hay là danh từ. Cho nên đây là một danh từ bình thường. Chúng ta chọn (B) để điền vào làm danh từ chính của cụm danh từ.

Câu 112

Vị trí đầu câu cũng là danh từ luôn (cái gì đó đối với cái gì đó đã làm gì đó). (D) ImprovingV-ing nên dứt khoác không chọn. Mặc dù đã nghe mẹo đầu câu chọn V-ing nhưng rất thiếu chính xác nên không chọn. Ta thấy (B)(C) có đuôi -ment là danh từ thường, chúng ta phải phân biệt giữa số ít và số nhiều. Ta nhìn vào have ở phía sau (như mình đã nói ở một bài trước), đây là chủ ngữ của câu mà đi với vị ngữ have thì rõ ràng nó phải là số nhiều. Đáp án là câu (C).

Câu 106

Ta thấy có the là chỗ bắt đầu cụm danh từ và ở sau có for nghĩa là cho. Ở đây nghĩa là cái gì đó liên quan đến cái gì đó cho cái gì đó. Chỗ trống hiển nhiên phải là danh từ chính của cụm danh từ. Ta chọn đáp án (A) có đuôi -tion (đuôi danh từ bình thường).Còn V-ing như câu (C) thì dứt khoác không chọn vì nó hiếm khi đóng vai trò là danh từ chính của cụm danh từ.

Câu 145

Vị trí chỗ trống là đầu câu, tức là bắt đầu cụm danh từ (ngay phía sau có of, dịch là liên quan đến). Cấu trúc ở đây là cái gì đó liên quan đến cái gì đó thì nó sẽ làm gì đó. Ở đây là cụm danh từ và chỗ trống là danh từ chính của cụm danh từ đó luôn. Ta thấy đáp án (D) Useful là đuôi tính từ, thì không phải là danh từ. Còn động từ dạng -ed như câu (B) thì không phải danh từ nên loại luôn. Câu này nhiều bạn làm sai là vì chọn câu (A) Using. Thứ nhất do bạn nghĩ V-ing có thể đóng vai trò là danh từ. Thứ hai bạn lại bị cái mẹo đứng đầu câu chọn V-ing. Đó là một mẹo rất sai lầm nên bạn đừng áp dụng nó nữa. Đứng đầu câu chưa chắc chọn V-ing. Cho nên dứt khoác không chọn (A) ở đây. Vì như mình đã nói là V-ing rất hiếm khi đứng ở vị trí danh từ chính của cụm danh từ.

Khi nào mới dùng chữ Using đó ở đầu câu? Ví dụ mình nói Using this car is difficult. Câu này nghĩa là Việc sử dụng cái xe này rất khó khăn. Lúc này bạn mới được dùng V-ing đóng vai trò là danh từ đứng đầu câu (Using ở đây có nghĩa là việc sử dụng), ngay sau nó còn có một cụm danh từ. Thường là nó phải như vậy. Lý do vì sao thì mình sẽ giải thích sau, bạn cứ nhớ như vậy đi. V-ing rất ít là danh từ chính của cụm danh từ, rất ít khi đứng trước một giới từ như of. Cho nên ở đây ta phải chọn (C) Use. Mặc dù nhiều bạn thấy (C) giống động từ (nhiều bạn hay dịch là sử dụng) nên bạn không chọn. Nhưng mà như mình nói lúc nãy, rất nhiều chữ vừa là động từ vừa là danh từ. Ví dụ ngay chữ result: danh từ là kết quả, nhưng ở đây nó đang đóng vai trò động từ (sẽ có kết quả). Có rất nhiều chữ như vậy. Vì chúng ta đã loại hết các đáp án khác nên Use ở đây phải đóng vai trò là danh từ luôn.

Bình Luận