TOEIC P5 – 8: Khi nào chọn liên từ?

Liên từ là chữ dùng để liên kết hai câu. Do đó, mỗi khi chúng ta thấy một câu điền từ trong bài thi TOEIC mà bao gồm hai câu có chủ ngữ và vị ngữ, và chỗ trống nằm giữa hoặc nằm trước hai câu này, thì ta kiếm trong các đáp án một liên từ như since, when, because, although, if,… để chọn vào.

Bình Luận