TOEIC P5 – 16: trước danh từ chính là gì?

Trước danh từ chính có thể là một tính từ hoặc một danh từ khác bổ nghĩa cho nó. Khi nào chọn tính từ? Khi nào chọn danh từ?

Bình Luận