TOEIC P5 – 15: hai tính từ ngăn cách bởi and, đứng trước danh từ

Dạng câu từ loại: vị trí chọn tính từ. Một cụm danh từ với hai tính từ nối với nhau bằng and.

Bình Luận