TOEIC P5 – 10: giữa to và Verb: là Adverb

Giải bài tập TOEIC phần điền từ:
Chỗ trống nằm giữa to và một động từ thì chắc chắn chọn trạng từ.

Bình Luận