Test 1 – 191-195 B: câu kết nối thông tin giữa hai bài

Câu 193. Các bạn hãy xem cách làm một câu kết nối thông tin giữa hai bài nhé.

Bình Luận