Test 1 – 191-195 A: một câu dễ, cụ thể

Câu 192. Đây là một câu dễ và cụ thể. Lúc làm bài các bạn nhớ ưu tiên làm những câu thế này trước nhé.

Bình Luận