Test 1 – 126: sau giới từ là gì? while dùng như thế nào?

Dạng câu tạp nham. Sau giới từ có được là chủ ngữ – vị ngữ không? While dùng như thế nào? Every có được đi với the không? Perhaps nghĩa là gì?

Bình Luận