Test 1 – 112: sau động từ chọn gì?

Dạng câu từ loại. Chỗ trống là một chữ nằm ngay sau động từ thì ta chọn loại từ gì? Phân vân giữa danh từ và trạng từ mà không biết nghĩa thì ta lụi đáp án nào?

Bình Luận