Test 1 – 101, 102: our hay ours?

101: sự khác nhau giữa next, always, soonlike là gì?

102: our ours khác nhau chỗ nào?

Bình Luận