Test 1 – 106: những chữ thế nào có thể làm danh từ?

Dạng câu từ loại. Những đáp án thế nào thì có thể làm danh từ?

Bình Luận