Ngữ pháp TOEIC cơ bản – Bài 1: Động từ

Bài giảng ngữ pháp TOEIC cơ bản. Bài 1: Động từ
– Vị trí chọn động từ là ở đâu?
– Động từ khi đóng vai trò là vị ngữ thì phải ở dạng gì?
– Động từ dạng nào không được đóng vai trò là vị ngữ?

Bình Luận