Test 1 – 127: higher standards hay higher risks?

Có được nói ‘high features’ không? ‘Higher standards’ và ‘higher risks’ cái nào mới đúng?

Bình Luận