Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 1, 150-152

150. The purpose of this memo is to… = Mục đích của thông báo này là để…

151. for any personal matters = vì bất kì vấn đề cá nhân nào

152. Because phải đi với một mệnh đề, không thể đi với một cụm danh từ. Due to something = do cái gì đó.


Lời thoại của video:

Xin chào các bạn. Chúng ta hãy cùng giải tiếp câu 150 đến 152.

Câu 150

Ta có (A) (B) (C) (D) là 4 danh từ. Những danh từ này cũng không quá khó đối với các bạn. (A) advantage nghĩa là lợi thế. (B) study, động từ nghĩa là học nhưng danh từ nghĩa là nghiên cứu. (C) purpose nghĩa là mục đích. (D) influence là sự ảnh hưởng. Chúng ta coi sẽ điền cái gì vào đây thì hợp lý nhất. The …, tức là cái gì đó của cái memo này. Bạn chú ý cái memo này là memo nào. Nó dùng chữ này (this) tức là nó biết là mình phải biết cái này là cái nào rồi. Trong khi cái này ngay đầu câu nó chưa nhắc đến cái gì cả. Ta hiểu cái memo này tức là nguyên cái mẫu thông tin, là cái mà chúng ta đang đọc. Nó gọi là memo. Nó là một từ quan trọng trong bài thi TOEIC. Các bạn nên biết chữ memo này bằng với chữ notice, nghĩa là cái thông báo gửi chung cho nhiều người. Ta đọc sẽ thấy cái gì đó của cái thông báo này là để làm gì đó (to do something). Đáp án hiển nhiên chỉ có một cái hợp lý là purpose. Mục đích của cái thông báo này là để làm gì đó.

Câu 151

Chúng ta lại phải chọn giữa 4 danh từ. Ta coi 4 danh từ này là danh từ gì. (A) proximity bạn không cần biết vì chữ này rất ít ra trong bài thi. Conclusion là kết luận. Matters là mối quan tâm, vấn đề. Nó giống như chữ concerns hay problems. Còn chữ contents là nội dung. Chúng ta coi cái đứng trước danh từ này là cái gì. Ta có một tính từ personal bổ nghĩa (nghĩa là cá nhân). Thì chúng ta thấy chỉ có (C) là hợp lý nhất (những mối quan tâm cá nhân hay vấn đề cá nhân). Chúng ta hãy kiểm tra kỹ câu này xem như thế nào. Khi những người nhân viên muốn được (want to) absent (một tính từ quan trọng cần phải biết, nghĩa là vắng mặt, nghỉ làm) cho bất kỳ cái gì (for any…). Vậy thì cái hợp lý nhất ở đây là matters (vấn đề). Họ muốn được nghỉ làm vì bất kỳ vấn đề cá nhân nào.

Câu 152

Chúng ta phải chọn giữa những giới từ và liên từ. Ta có because là liên từ (bởi vì), tức là phía sau phải là một chủ ngữ và vị ngữ. From là giới từ (from something), theo sau phải là danh từ. Due to cũng vậy, là giới từ. Riêng chữ yet vừa là liên từ, vừa là trạng từ. Trong bài thi TOEIC, khi yet là trạng từ thì nó hay đứng ở đầu câu, sau đó có dấu phẩy và phía sau là chủ ngữ và vị ngữ. Chú ý phải có dấu phẩy để ngăn cách yet và câu ở sau. Chữ yet này giống với however (tuy nhiên), tuy nhiên cái gì đó như thế nào đó. Chúng ta xem thử sau chỗ trống này là cái gì. Ta thấy ở sau có chữ leave. Bình thường bạn thấy chữ leave nghĩa là rời, là động từ. Nhưng ở đây nó có phải động từ không? Bạn phải biết ở đây chắc chắn nó không phải động từ. Bởi vì nếu nó là động từ thì nó ở thì hiện tại đơn. Phía trước là chủ ngữ. Nếu ở hiện tại đơn thì danh từ phía trước phải là số nhiều thì phía sau mới không có -s. Bạn chú ý những chữ leave không có -s. Phía trước nó đều là những danh từ số ít (courtmilitary). Nếu nó làm chủ ngữ ở đây thì động từ leave phải có -s. Mà ở đây leave không có -s nên nó không phải động từ. Vậy thì nó chỉ có thể là danh từ ở đây. Ngay cả khi nó là (even if) court leave hoặc là military leave. Ta loại hai đáp án không thể là liên từ và trạng từ. Ta loại (A)(D). Chúng ta chọn giữa hai giới từ from (từ) và due to (do). Đọc câu này, đầu tiên ta có For (vì/cho/đối với cái gì đó) without reason (không có nguyên nhân/lý do, hoặc (or – liên từ) bất kỳ cái leave nào mà không được báo cáo (any unreported leave), ngay cả khi (even if) nó là court leave hay là military leave. Ta hiểu cái hợp lý nhất ở đây là due to (do). Ngay cả khi nó là court leave hay military leave thì họ (tức là những nhân viên) sẽ nhận một cái warning (lời cảnh báo). Nghĩa hợp lý nhất ở đây là due to.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận