Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 1, 125-128

125. Chọn từ loại nào giữa appropriate, appropriateness, appropriately, và most appropriately? Vị trí của tính từ là ở đâu?

126. conduct a survey = tiến hành một khảo sát

127. be about to do sth = sắp sửa / chuẩn bị làm gì đó

128. routine tasks = những công việc thường ngày


Lời thoại của video:

Xin chào các bạn,

Câu 125

Ta nhìn thấy it is (động từ to be). Trong bài thi TOEIC nếu bạn thấy động từ to be thì 95% sau đó là tính từ. Hơn nữa ở phía sau có to. Các bạn cứ nhớ là is…to do something thì ta chọn tính từ vào chỗ trống. Ta xem từ nào có đuôi tính từ. Ta thấy (A) appropriate có đuôi -ate. Đa phần đuôi này là động từ, nhưng bạn chú ý đuôi này còn là đuôi tính từ. Appropriate là phù hợp (tính từ).

Câu 126

Đây là câu từ vựng. Danh từ sau chỗ trống là survey (bảng khảo sát). Bốn đáp án đều là động từ nên ta xem động từ nào tác động đến survey. Ta có động từ conduct: to conduct a survey (tiến hành một cuộc khảo sát). Hai từ này đi liền với nhau. Chữ conduct nghĩa là tiến hành: conduct a study (tiến hành một cuộc nghiên cứu), conduct a meeting (tiến hành một cuộc họp). Các bạn chú ý thấy chữ survey thì rất có thể đáp án là conduct.

Câu 127

Ta có thành ngữ to be about to do something (sắp sửa làm cái gì đó). Ví dụ mình nói: She was about to cry (Cô ấy sắp sửa khóc). Các bạn chú ý là chữ close (to be close to) cũng có nghĩa là sắp, nhưng nó là close to something chứ không phải do something. Ví dụ cùng một câu như này và cùng nghĩa, ta viết là: She was close to tears. Ta cần một danh từ sau close. Ở đây cũng có nghĩa là cô ấy sắp khóc, nhưng ta cần một danh từ (tears). Hai cái này đều có nghĩa là sắp sửa nhưng cách dùng khác nhau. Sau chỗ trống là to do something nên chọn (D) about.

Câu 128

Đây lại là một câu từ vựng. Ta có phía sau chỗ trống là danh từ tasks (công việc/nhiệm vụ). Các đáp án là 4 tính từ. Ta xem tính từ nào đi với task. Ta có (B) routine nghĩa là thường ngày, thường lệ (bằng với everyday). Ở đây nghĩa là những công việc thường lệ. Những từ khác không đi được với tasks. Favorable nghĩa là thuận lợi. Khi đọc câu này ta thấy nghĩa của nó là ông Lee phải lo những công việc thường ngày, như là (such as) việc này (sorting papers…) và việc này (and filling documents…). Cái nghĩa ở đây là thường ngày. Favorable nghĩa là thuận lợi. Sincere nghĩa là chân thật (không thể dùng được). Recent là vừa qua/gần đây. Không thể nói là những công việc gần đây vì ở sau có ví dụ các công việc mà ông ta phải làm. Đó là những việc lặt vặt mang tính thường xuyên, thường lệ như sắp xếp giấy tờ (sorting papers, filling documents).

Phần dịch nghĩa:

Các bạn chú ý câu 125. Trong tiếng Anh thì it is…to do something thì ta hiểu việc to do something là có tính chất này (từ trong chỗ trống). Ví dụ như ở đây là phù hợp (appropriate).

Còn ở câu 126 ta có necessary là cần thiết. Tức là việc làm ở sau là việc làm cần thiết. Có chữ highly desirable (desire = thích). Ta có thể hiểu cụm này là những địa điểm được ưa thích.

Chúng ta có chữ on ở câu 127 ở đây nghĩa là về. A talk on something/a speech on something ta có thể hiểu là bài diễn thuyết về chủ đề nào đó.

Chúng ta thử dịch nghĩa những câu này xem.

Câu 125

Người quản lý bảo rằng việc kiểm tra những thiết bị khẩn cấp một cách thường xuyên để tránh bất kỳ hư hỏng nào là việc phù hợp.

Câu 126

Việc tiến hành một cuộc khảo sát kỹ lưỡng để cho chúng ta có thể có được những địa điểm như ý muốn cho trụ sở mới của chúng ta là điều cần thiết.

Câu 127

Ông Walters sắp sửa có một bài thuyết trình về cách tăng doanh thu khi tôi bước vào căn phòng. Tức là lúc tôi bước vào căn phòng thì ông ta chuẩn bị thuyết trình.

Câu 128

Ông Lee lo một số công việc thường lệ như là sắp xếp giấy tờ hoặc là sắp xếp tài liệu vào trong tủ.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận