Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 1, 109-112

109. Chọn từ loại nào giữa develops, developing, development,  developed? Vị trí của danh từ là ở đâu?

110. by the end of the month = trước cuối tháng này

111. Chọn dạng động từ nào cho động từ leave giữa leave, leaving, to leave, và  have left?

112. record their working hours = ghi nhận lại giờ làm việc của họ


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận