Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 1, 141-143

141. Chọn V-ing đóng vai trò mệnh đề quan hệ rút gọn chủ động.

142. Chọn trạng từ nào để nối hai câu? Nghĩa của thus, to the contrary, và furthermore.

143. how to do something = cách để làm gì đó


Lời thoại của video:

Xin chào các bạn,

Câu 141

Đây là một câu dạng động từ nên chúng ta xem cần điền dạng động từ gì vào đây. Trước tiên ta xem đây có phải một vị ngữ không. Các bạn thấy câu của chúng ta có một chủ ngữ là Ace Supplies, còn vị ngữ nằm ở phía sau (announced…). Cái supplies này thông báo cái gì đó. Vậy cái nằm giữa hai dấu phẩy có phải một câu không? Trong tiếng Anh thì không thể đưa một câu vào giữa chủ ngữ và vị ngữ được. Vậy thì cái giữa hai dấu phẩy là cái gì? Ví dụ mình nói như vầy: Mr. John, a taxi driver, loves his job. Thì cái ở giữa dấu phẩy sẽ là một phần bổ nghĩa, làm rõ cho ông này là ai. Bạn chú ý phần này sẽ là một cụm danh từ (nó là một cái gì đó), chứ nó không phải là một câu. Vậy suy ra nguyên phần ở dưới này sẽ là một cái gì đó, không phải là một câu. Nên ta loại những trường hợp mà đáp án là vị ngữ. Ta loại (A) (B) (C). Chỉ có thể là (D) specializing mà thôi. Thì specializing ở đây có nghĩa bằng với which specializes. Nó rút gọn một mệnh đề quan hệ. Tức là mình đưa một mệnh đề quan hệ vào đây (which specializes). Thì cái này nó không phải là một câu, mà cái phần phía sau chỉ làm rõ hơn cho firm ở phía trước mà thôi. Tức là cái firm thì như thế nào đó, chứ không phải một câu. Nguyên cái này là một cái firm như thế nào đó. Thì đó là mệnh đề quan hệ làm cho cái này thành cụm danh từ.

Câu 142

Các bạn nhìn vào sẽ thấy có dấu phẩy sau chỗ trống. Nên chúng ta sẽ chọn cái nào đóng vai trò là trạng từ. (A) Thus nghĩa là do đó, do vậy. (B) To the contrary nghĩa là trái lại, trái ngược. (D) Furthermore nghĩa là hơn thế nữa. Còn riêng (C) Despite the fact thì nó không phải trạng từ. Nó thiếu chữ that ở sau. The fact nghĩa là sự thực. Mặc cho sự thực rằng (that) cộng chủ ngữ và vị ngữ (cái gì đó như thế nào đó). Khi nào bạn thấy the fact thì nó phải có that. Chứ không có despite the fact rồi có dấu phẩy là không được. Ta loại câu này. (A) (B) (D) cùng chức năng nhưng nghĩa khác nhau. Chúng ta coi ngữ cảnh ở đây là cái gì. Ta phải biết nghĩa của những câu xung quanh. Capacity là sức chứa. Filled là được lấp đầy. Tức là nó đầy rồi nên không thể chứa được nữa. Storage rooms là căn phòng kho. Những căn phòng kho đã đầy rồi. Ở phía sau chúng ta xem có cái gì. Phía sau đang nói về parking space, tức là những chỗ gửi xe, nó là một mối lo lắng khác cho công ti này.

Nhìn vào chúng ta thấy là không thể nào chọn do đó được. Tại vì ý phía trước nói về phòng kho bị đầy, ý phía sau nói về chỗ đỗ xe, nó không liên quan gì với nhau hết. Nên cái phía trước không phải là nguyên nhân của cái phía sau. Ta loại (A).

Ở phía trước nói phòng kho đầy rồi, còn ở phía sau là thêm một mối lo lắng khác nữa. Thì hai cái này không có nghĩa trái ngược nhau, nên ta không chọn (B) luôn. Ta chọn (D)furthermore nghĩa là hơn nữa. Ta thấy đây là hai sự việc tương đương với nhau. Nó làm ví dụ cho cái tình hình như thế nào đó ở phía trước này. Chúng ta sẽ xem thử cái công ti này đang cần cái gì. Đó là những cái cơ sở vật chất (extra facilities). Thứ nhất là vì phòng kho hết sức chứa. Thứ hai là không gian đỗ xe lại thêm một mối quan tâm khác nữa. Nên hai cái đó bổ sung cho nhau. Cái này bổ sung cho cái trước, hai cái tương đương nhau. Chúng ta chọn furthermore nghĩa là hơn nữa.

Câu 143

Ta xem câu này nghĩa là gì. Phía trước ta có challenge chính là chủ ngữ (sự thách thức quan trọng nhất) là (is) cái gì đó (trong chỗ trống cần điền). Phía sau chúng ta có to move (để di chuyển) quickly (nhanh chóng) to (đến đâu đó). Thì chúng ta coi đáp án. Ta có chữ how là đáp án hợp lý. Thách thức quan trọng nhất là làm cách nào (how to do something) – làm cách nào để làm cái gì đó. Câu (A) là cách thức, nhưng chúng ta không chọn vì nó là danh từ đếm được. Nếu chọn (A) thì phải có a ở trước, không thì phải có -s ở sau chữ way (những cách thức để làm gì đó. Đáp án chỉ có thể là câu (C) là hợp lý nhất.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận