Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 126

Dạng câu từ vựng.
was specifically designed = đã được thiết kế một cách cụ thể


Lời thoại của video:

Câu này ta thấy 4 đáp án là trạng từ. Thì ta suy ra được là cả 4 đáp án này là 4 trạng từ khác nhau. Quiteseldom là các trạng từ đặc biệt, không cần có -ly. Chúng ta suy từ hai đáp án này ra thì ta hiểu là 4 đáp án phải là 4 trạng từ khác nhau. Chúng ta buộc phải coi nghĩa để biết ở đây chọn trạng từ gì. Đọc phía trước ta thấy was nghĩa là đã, phía sau là động từ designed ở dạng -ed. Đây rõ ràng nghĩa là đã được thiết kế. Trạng từ đang mô tả cho hành động thiết kế này (đã được thiết kế một cách như thế nào đó). Ta thấy đáp án (B) rất là hợp lý. Special là đặc biệt, specially là một cách đặc biệt. Người ta hay nói là một cái sản phẩm được thiết kế một cách đặc biệt để làm công việc gì đó. Nên đáp án là câu (B).

Câu này có chữ seldom khá là quan trọng, nghĩa là hiếm khi. Đồng nghĩa với chữ rarely. Bạn nên biết chữ này. Ví dụ nói là: He seldom sleeps before 10pm. Nghĩa là anh ấy hiếm khi ngủ trước 10 giờ đêm.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận