Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 125

Chọn từ loại nào giữa quicker, quickest, quicklyquickness? Vị trí của trạng từ là ở đâu?


Lời thoại của video:

Câu này chúng ta thấy 4 đáp án là 4 từ loại khác nhau. Ta cần phải xét ngữ pháp để biết ở đây chọn loại từ gì. Ta nhìn thấy phía trước là must, phía sau là find. Tức là phải tìm thấy. Vị trí này đang nằm giữa một trợ động từ và một động từ thường. Trợ động từ là những chữ ví dụ như should, can, will… Những chữ này gọi là trợ động từ, dùng để bổ trợ cho động từ bình thường ở phía sau. Ví dụ như should do something (nên làm gì đó), should eat (nên ăn). Should là trợ động từ còn eat là động từ chính. Vậy thì mỗi lần bạn thấy chỗ trống nằm giữa một trợ động từ với một động từ bình thường như vậy thì bạn cứ chọn ngay trạng từ vào đây. Cho nên đáp án ở đây là mình chọn quickly. Còn không thì các bạn đọc câu này lên, các bạn thấy đây là những người gì đó (Lawmakers) thì phải tìm thấy (must find) cách để làm gì đó. Tức là bạn thấy ở đây đã đầy đủ hết rồi. Ở đây không cần chữ gì hết mà cũng hiểu nghĩa. Bình thường hai chữ này đi liền với nhau (must find – phải tìm thấy cái gì đó). Vậy mà người ta bắt chúng ta chèn một chữ vô đây thì lúc đó chúng ta chọn trạng từ để nó mô tả nghĩa thêm cho câu này. Mô tả cho động từ phía sau này (phải tìm thấy một cách như thế nào đó). Ta chọn đáp án quickly. Must quickly find – phải tìm thấy một cách nhanh chóng/nhanh chóng tìm thấy.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận