Giải đề TOEIC Economy 3, Đề 1, Câu 123

Chọn đại từ hay tính từ sở hữu nào giữa himself, his, hehim?


Lời thoại của video:

Câu này 4 đáp án đều liên quan đến anh ấy. Thì chúng ta xét ngữ pháp để biết là chọn chữ anh ấy nào ở đây. Nhìn phía trước chỗ trống là to (đến). Nó là một giới từ (đến cái gì đó). Đến anh ấy ở đây, thì chúng ta cần biết là chọn chữ anh ấy nào mà đứng sau giới từ.

Đầu tiên chúng ta có his. Dùng his thì rõ ràng ở sau phải có danh từ. His chính xác là của anh ấy. Sau nó phải có danh từ, ví dụ như his house (nhà của anh ấy). Ở đây ta thấy phía sau là dấu chấm, không có danh từ nên loại câu (B). Còn he thì đóng vai trò chủ ngữ. Phía sau nó phải có một vị ngữ: he will go… (anh ấy sẽ đi đâu đó). Phía sau nó phải có một vị ngữ như thế này nên rõ ràng ta không chọn đáp án (C) luôn. Rồi còn lại himselfhim. Hai đáp án này đều có thể đứng sau giới từ. Ví dụ mình nói He cares for himself (anh ấy chăm lo cho chính anh ấy). Khi nào mới dùng chính anh ấy? Khi bạn nói người đó làm hành động đó cho chính họ luôn. Đây là cùng một người thì dùng himself. Còn ví dụ như nói She cares for him (cô ấy chăm lo cho anh ấy). Bây giờ là người khác làm việc này cho anh ấy nên chúng ta dùng him thôi. Vậy thì ở đây ta phải đọc phía trước để biết anh ấy làm gì đó đến chính anh ấy hay người khác làm đến cho anh ấy. Chúng ta đọc phía trước thì rõ ràng là cho ông Cho (for Mr. Cho), tức là làm gì đó cho ông Cho. Để chắc cú thì ta đọc phía trước nữa. Vui lòng in cái gì đó ra cho ông Cho. Rõ ràng câu này nó đang yêu cầu người khác làm cái gì đó cho ông này chứ không phải tự ổng làm cho ổng. Rồi sau đó là mail nó (mail it to) đến cho ông ấy. Rõ ràng là người khác làm chứ không phải tự ông ta làm cho mình nên chúng ta không chọn himself. Đáp án là him. Vui lòng làm cái gì đó cho ông Cho và gửi nó đến cho ông ấy.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC 3 – RC 1000.
Tác giả: 니오
Xuất bản: 21세기북스

Bình Luận