Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 128

Sau take time chọn dạng động từ gì?

take time to do something = mất thời gian để làm gì đó


Lời thoại của video:

Nhìn vào đây ta thấy cần chọn một động từ ở dạng nào đó. Vậy thì dạng gì mới hợp lý? Câu này có nhiều cách làm. Thứ nhất chúng ta hiểu là cách dùng của cấu trúc take time là dành thời gian để làm gì đó. Take time to do something. Thì ở đây chúng ta hiểu là time đưa ra phía trước. The time it takes, tức là cái thời gian mà bị mất để làm gì đó. Ta chọn to do ở phía sau. Tức là thời gian mà mất đi để mà overcome cái gì đó. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nếu bạn không biết cấu trúc này thì ta vẫn có thể loại được đáp án ở đây. Ta loại đáp án như thế nào? Nhìn vào ngay sau chỗ trống chúng ta thấy it takes là một câu có chủ ngữ it và vị ngữ takes. Nguyên tắc chung của chúng ta là khi thấy một câu có chủ ngữ vị ngữ như vậy rồi thì cái hành động tiếp theo không thể ở dạng vị ngữ được. Mà một là to Verb, hai là V-ing. Nhìn xuống 4 đáp án chỉ có (C) là động từ nguyên mẫu có to. Ta phải hiểu được như vậy. Tất cả những đáp án khác, ví dụ đáp án (A) là dạng vị ngữ thì tương lai đơn thì không được vì ở đây có vị ngữ rồi. Câu (D) là thì hiện tại hoàn thành ở dạng vị ngữ nên cũng không được. Còn câu (B) là động từ nguyên mẫu be nhưng không có to. Động từ be ở dạng nguyên mẫu thì thường theo sau những trợ động từ ví dụ như will be, can be, should be. Rất hiếm gặp dạng này. Ngay sau một vị ngữ thì động từ một là ở dạng to V, hai là ở dạng V-ing.

PHẦN DỊCH NGHĨA

Nhiều nhà nghiên cứu đang thực hiện việc nghiên cứu về cách để giảm thời gian cần thiết để vượt qua và quên đi một tai nạn.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận