Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 121

fist… and then
= đầu tiên … và sau đó


Lời thoại của video:

Chúng ta nhìn vào chỗ trống thì ta thấy ngay sau nó là động từ thêm -ed. Nhìn vào trước chỗ trống ta lại thấy một chữ and, tức là một liên từ nối động từ -ed này với động từ -ed khác. Nhìn ra trước nữa ta thấy động từ -ed organized và động từ to be ở thì quá khứ đơn là were. Ta hiểu đây là bị động. Tức là tất cả những cái gì nó được người ta organize và được alphabetized. Chúng ta hiểu phía trước và phía sau là hai hành động song song với nhau. Phía trước ta nhìn thấy có chữ first là đầu tiên. Nó được sắp xếp trước bởi cái gì đó và nó được gì đó bởi cái gì đó. Rõ ràng phía trên làm trước và phía dưới làm sau. Ta chọn đáp án then, nghĩa là sau đó.

PHẦN DỊCH NGHĨA

Tất cả những tập tin quan trọng đã được sắp xếp đầu tiên là theo màu và sau đó được sắp theo thứ tự alphabet theo tựa đề và tên.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận