Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 2, Câu 118

considerableeffort có nghĩa là gì?

considerable efforts = những nỗ lực đáng kể


Lời thoại của video:

Chúng ta phải chọn giữa 4 tính từ để đưa vào chỗ trống bổ nghĩa cho danh từ efforts phía sau. Effort nghĩa là nỗ lực. Nó gần giống như một chữ hay gặp trong bài thi TOEIC là chữ attempt, cũng có nghĩa là nỗ lực. Chữ proficient, ta thấy có chữ pro tức là một người rất là giỏi, thành thạo cái gì đó. Proficient nghĩa là rất giỏi. Ví dụ mình nói a proficient manager (một người quản lý rất giỏi). Chữ secondary, second nghĩa là thứ hai. Secondary nghĩa là thứ cấp, là phụ. Chữ này không hay gặp trong bài thi TOEIC nên các bạn cũng không cần chú ý nhiều. Chữ present có hai nghĩa. Thứ nhất là to be present at the meeting. Nghĩa là có mặt at a meeting (có mặt ở cuộc họp). Thứ hai là a present situation, nghĩa là một tình huống hiện thời. Present nghĩa là có mặt hoặc là hiện thời. Còn chữ considerable, ta thấy nó hình thành từ động từ consider nghĩa là xem xét, cân nhắc. Cộng với đuôi -able nghĩa là có thể làm, đáng xem xét, đáng cân nhắc, đáng kể. Chữ này hay đi với effort (nỗ lực đáng kể) hay là amount of something (số lượng đáng kể). Không thể nói là những nỗ lực giỏi, nỗ lực phụ, nỗ lực có mặt được. Vậy có thể nói là nỗ lực hiện thời được không? Thì ở sau ta thấy có the last few years (trong vòng vài năm qua), nên không thể nói những nỗ lực hiện thời trong một vài năm qua được. Nên ta loại luôn present. Còn lại considerable nghĩa là đáng kể. Đáp án hợp lý là câu (B). Vậy câu này nghĩa là gì? Mặc cho những nỗ lực đáng kể và sự thành công một phần nào đó trong một vài năm qua, tỉ lệ thất nghiệp vẫn đang gia tăng.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận