Giải bài tập TOEIC #3: cách dùng whether vs. either (mức độ: khó)

Chúng ta hay được chỉ là thấy or thì chọn ngay either. Tuy nhiên, với câu này thì điều đó lại sai. Whether cũng có thể đi với or. Vậy sự khác biệt giữa eitheror… và whetheror… là như thế nào?

Bình Luận