Giải bài tập TOEIC #1: coin vs. change (mức độ: khó)

Coin có nghĩa là “đồng tiền”. Còn change có nghĩa là “tiền lẻ”. Vậy cách dùng của hai chữ này khác nhau như thế nào?

Bình Luận