Test 1 – 161-163 A: gặp bài “article” nên để làm sau cùng

Video sửa câu 161 – câu hỏi mục đích của bài và lưu ý là dạng bài article (bài báo) nên để làm sau.

Bình Luận