Test 1 – 135: effective ngoài nghĩa là “hiệu quả” còn nghĩa là gì?

‘Effective’ khi đi với ngày tháng thì nghĩa là gì?

Bình Luận