Test 1 – 176-180 B: dựa vào thông tin đọc ở câu trước để loại bớt đáp án

Câu 177. Các bạn nhớ là trong Part 7, các bạn có thể dựa vào thông tin đã đọc ở các câu trước để loại bớt đáp án nhé.

Bình Luận