Test 1 – 105: động từ name nghĩa là gì?

Dạng câu từ vựng: name, grant, found, prove.

Bình Luận