Test 1 – 119: despite hay except?

Dạng câu giờ từ. Despite except for nghĩa là gì và dùng như thế nào?

Bình Luận