Test 1 – 168-171 C: dạng điền câu trong Part 7

Câu 171: cách làm một câu Part 7 thuộc dạng bài điền câu vào bài đọc.

Bình Luận