Test 1 – 132: chọn dạng động từ nào cho require?

Câu dạng động từ. Cách xác định động từ ở chỗ trống có làm vị ngữ hay không. Cách xét chủ động / bị động. Cách phân biệt giữa thì hiện tại đơn và quá khứ đơn.

Bình Luận