Test 1 – 114b: cách phân biệt tính từ chủ động / bị động

Khi xét nghĩa giữ tính từ dạng V-ed và V-ing (bị động hay chủ động) thì ta phải làm thế nào?

Bình Luận