Test 1 – 158-160 C: cách làm dạng điền câu trong Part 7?

Video sửa câu 160 và chỉ cách làm dạng bài điền câu vào vị trí [1], [2], [3] hay [4] trong bài của Part 7.

  • Thu viết:

    Thưa Thầy cho e hỏi, ở đầu đoạn 2 có câu ” The main…. of public transport is….”
    Vì sao không có “the” đi trước từ public transport vậy ạ?
    Em cảm ơn ạ

Bình Luận