Test 1 – 158-160 C: cách làm dạng điền câu trong Part 7?

Video sửa câu 160 và chỉ cách làm dạng bài điền câu vào vị trí [1], [2], [3] hay [4] trong bài của Part 7.

Bình Luận