Test 1 – 168-171 A: cách làm dạng câu hỏi bài đọc chủ yếu nói về gì

Câu 168. Một dạng câu rất phổ biến trong Part 7 là “What is the… mainly about?” (bài đọc chủ yếu nói về gì). Nó thuộc dạng câu hỏi mục đích của bài.

Bình Luận