Test 1 – 134: cách làm dạng bài điền câu

Cách làm dạng bài điền câu trong Part 6. Nghĩa của những chữ quan trọng: common, apply, và obtain.

Bình Luận