Test 1 – 131: cách canh giờ Part 6 & nghĩa của property

Làm Part 6 thì ta phải canh giờ thế nào mới hợp lí? Và chữ ‘property’ trong TOEIC mà dịch là ‘tài sản’ thì có đúng không?

Bình Luận