Test 1 – 140, 142: advertise hay consider / chọn tính từ hay danh từ

140. Dạng câu từ vựng, phân biệt cách đáp án predict, consider, advertise. Lưu ý quan trọng: nếu đọc một câu mà chưa làm được thì phải đọc xung quanh.

142. Dạng câu từ loại. Ở vị trí trước danh từ chính, phân vân giữa danh từ và tính từ thì ta làm thế nào?

Bình Luận