Test 1 – 186-190 A: dạng câu dò thông tin trong bảng

Câu 186. Cách dò thông tin trong một bảng biểu.

Bình Luận