Giải đề TOEIC Economy 1, Đề 1, 137-138

137. Tưởng chừng sau động từ to BE là chọn tính từ nhưng đáp án lại là trạng từ probably. Chúng ta phải hiểu câu này thế nào để làm đúng?

138. throughout the year = suốt năm


Lời thoại của video:

Xin chào các bạn,

Câu 137

Đây là một câu từ loại. Ta xem chỗ trống cần từ loại gì để điền vào đây. Đầu tiên ta xem nó thuộc thành phần nào trong câu này. Thì ta phải xét xem thành phần của câu này bao gồm cái gì. Đầu tiên chúng ta có động từ to beis chia ở thì hiện tại. Vậy thì ta biết từ is trở về sau là vị ngữ. Còn trở về trước sẽ là chủ ngữ. Cụ thể là trong chủ ngữ có một cụm danh từ. Cái gì đó (the expansion) của cái gì đó (of the natural history museum).

Còn vị ngữ phía sau thì chúng ta có cái gì? Ta có động từ to be is (là). Phía sau lại có thêm cụm danh từ nữa (cái gì đó của cái gì đó). Câu này ta hiểu nôm na: cái gì đó là cái gì đó, tức là nó đã đầy đủ các thành phần chính của câu rồi. Thì chỗ most … đóng vai trò gì trong câu? Thì nó sẽ là một thành phần phụ để bổ nghĩa cho thành phần chính trong câu. Thành phần phụ này có thể là tính từ hoặc trạng từ bổ thêm nghĩa vào chứ không làm thành phần chính. Nó không thể là danh từ ở đây nên chúng ta loại (A)(B). Bởi vì sao? Nếu chúng ta thêm một danh từ vào đây thì mâu thuẫn. Do chúng ta đã có một danh từ phía sau rồi nên không thể để hai danh từ sát nhau được (đã có một danh từ làm thành phần chính rồi). Nên chúng ta loại danh từ.

Ta xét trường hợp (C) probable (tính từ). Tính từ thì có thể bổ nghĩa cho danh từ phía sau. Ta xem thử nó có bổ nghĩa được cho danh từ phía sau này hay không. Câu trả lời là không. Tại vì sao thì chúng ta xét ví dụ sau đây:

Beautiful the girl

The beautiful girl

Chúng ta thấy chữ the là từ hạn định. Nó luôn bắt đầu một cụm danh từ, đứng đầu một cụm danh từ. Nếu trong cụm danh từ này ta muốn có một tính từ bổ nghĩa cho danh từ phía sau, thì nó luôn luôn đi sau chữ the chứ không được đi trước. Nó đi sau thì mới bổ nghĩa được chứ không có trường hợp đứng tít ở ngoài mà bổ nghĩa cho nó được. Không có ai nói là beautiful the girl cả, mà chỉ nói là the beautiful girl thôi. Vậy thì chúng ta loại trường hợp tính từ bổ nghĩa cho danh từ phía sau.

Thì có bạn nói là sau động từ to be ta chọn tính từ. Trường hợp đó có được hay không? Một lần nữa ta chọn tính từ vào đây đi với động từ to be, thì nó sẽ là thành phần chính của câu. Cái gì đó phía trước sẽ có tính chất này. Mà lúc nãy chúng ta đã nói là cái danh từ phía sau này mới đi theo chữ is. Nó cũng là một thành phần chính của câu. Không thể có hai thành phần chính đứng liền nhau như vậy. Rất là mâu thuẫn. Chúng ta coi cái ví dụ như thế này: I am poor a student. Không ai nói như vậy cả. Vì khi đó am là động từ to be. Một mình động từ to be này vừa dùng cho tính từ poor mà vừa dùng cho danh từ student thì không thể được.

Chúng ta chỉ có thể nói như thế này. Một là dùng một cái tính từ. Hai là dùng một danh từ ngay sau động từ to be. Tôi có tính chất như thế nào đó. Tôi là cái gì đó. Chứ không thể nào một lần mà động từ to be dùng cho cả hai cái được. Vậy thì ta loại luôn trường hợp tính từ theo sau động từ to be. Tức là bỏ tất cả trường hợp làm tính từ. Chỉ còn lại trạng từ mà thôi.

Vậy thì điền trạng từ vào đây nó có nghĩa là gì? Trạng từ này sẽ bổ nghĩa cho nguyên cả cái vị ngữ phía sau. Probably có nghĩa là có thể. Cái gì đó nó có thể là cái gì đó. Còn chữ most phía trước sẽ bổ nghĩa cho probably phía sau (nghĩa là có thể nhất). Trong tiếng Việt ta nói là rất có thể. Cái gì đó nó rất có thể là cái gì đó. Đáp án là câu (D).

Câu 138

Đây là câu giới từ. Ta thấy 4 đáp án (A) (B) (C) (D) đều là giới từ. Ta coi 4 giới từ này nó đi với danh từ gì. Thì ở đây là the year (năm). Ở đây ta có giới từ throughout (xuyên suốt, xuyên khắp). Nó hay đi với những danh từ như là the year. Ví dụ the year (cả năm) hay the day (suốt cả ngày) hay danh từ chỉ nơi chốn như the country (khắp đất nước), the company (khắp công ti). Như vậy đáp án của chúng ta là (B).

Phần dịch nghĩa:

Câu 137

Cái việc mở rộng của viện bảo tàng lịch sử tự nhiên rất có thể là nguyên nhân của những khoảng tăng doanh thu rất lớn.

Câu 138

Thông tin về các sự kiện diễn ra trong rạp hát suốt năm có thể có được thông qua trang web của chúng tôi.


Bài tập được lấy từ sách Economy TOEIC – RC 1000.
Tác giả: Kang Jin-Oh và Kang Won-Ki
Xuất bản: Book21 Publishing Group

Bình Luận